×

MÓJ KOSZYK ×

Brak książek w koszyku

MOJE ULUBIONE ×

Twoja lista jest pusta

Regulamin

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

Józef Piłsudski

Sklep internetowy, działający pod adresem https://ksiegarniaprawniczaiirp.pl/ prowadzony jest przez Macieja Czerewaty działającego pod firmą:
Maciej Czerewaty Prawo
ul. Wojska Polskiego 10
32-620 Brzeszcze
NIP: 549-23-83-942


REGULAMIN O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną)


POJĘCIA

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
1) Sprzedawca – Maciej Czerewaty Prawo, ul. Wojska Polskiego 10, 32-620 Brzeszcze, NIP: 549-23-83-942 dostarczający Towary za pośrednictwem Serwisu;
2) Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, kupujący, każdy, kto korzysta z Towarów udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę;
3) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną: ksiegarniaprawnicziirp.pl;
4) Towary - rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem dostawy na zamówienie Użytkownika przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej bez jednoczesnej obecności Stron. Towary: książki papierowe;
5) Potwierdzenie Realizacji - zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Towaru oraz szczegóły dostawy;
6) Dostarczanie Produktów – sprzedaż Towarów;
7) Mail– adres poczty elektronicznej;
8) Strony- Sprzedawca i Użytkownik.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Towarów za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Towarów ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone  Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe  funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu (sprzedaży) wydanych
książek w formie papierowej.
Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów tylko zaproszenie do składania ofert.
 2. Przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy następuje poprzez złożenie zamówienia, o którym mowa w §5.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy. Oferta wiąże Użytkownika przez 7 dni od chwili dojścia do niego potwierdzenia otrzymania oferty na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi przyjęcia oferty jest nim dopiero Potwierdzenie Realizacji, które powinno zostać wysłane niezwłocznie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia Realizacji na wskazany przez Użytkownika adres mailowy w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania oferty, oferta wygasa.
 5. Chwilą zawarcia Umowy jest chwila otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Realizacji.
 6. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia następuje poprzez:

 1. Poprzez utworzenie konta w Serwisie - zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany - zalogowanie się w Serwisie lub korzystanie z serwisu jako gość.
 2. Wybór Towarów oferowanych w Serwisie.
 3. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Serwisu.
 5. W potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wysłany unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Użytkownika.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na określone towary zawarte są w opisach danego towaru.
 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności towaru Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem Inpost (paczkomaty) lub innego operatora szacunkowy termin dostawy na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych od dnia Potwierdzenia Realizacji. Gdy Użytkownik wybrał dostarczenie Towaru za pośrednictwem kuriera Inpost, szacunkowy termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia Potwierdzenia Realizacji

ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru o którym mowa w ust. 2 mając na uwadze oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

 1. Połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0 lub nowszej lub Firefox w wersji co najmniej 3.6. lub nowszej
 3. Włączona obsługa Cookies i Java Script oraz Adobe Flash Player (dla wybranych treści)
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.


PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar.
 2. Cena i inne istotne warunki związane z towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny są podane jako ceny brutto. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy.
 3. Zapłata jest możliwa w formie:
  a) gotówkowej (przy odbiorze, opcja za pobraniem),
  b) przelewem na konto bankowe:

  Dane do wpłaty:
  Maciej Czerewaty Prawo
  ul. Wojska Polskiego 10
  32-620 Brzeszcze
  mBank
  32 1140 2004 0000 3502 8009 2183

  c) systemem płatniczym paynow.
 4. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e - faktury.
 6. Jeżeli Użytkownik zgłosi w formularzu zamówienia/ druku zamówienia/ mailu*/… (należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio) żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.


TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  − pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na
  adres:
  Maciej Czerewaty Prawo
  ul. Wojska Polskiego 10
  32-620 Brzeszcze
  − skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres:
  ksiegarniaprawniczaiirp@gmail.com
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  − oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  − opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Towaru nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.